Bestuur RDOG

Algemeen Bestuur

Het Algemeen Bestuur van de RDOG bestaat uit de portefeuillehouders Volksgezondheid van de 18 gemeenten in de regio Hollands Midden

Het Algemeen Bestuur van de RDOG geeft inhoudelijk sturing aan de GGD-taken die voor de gehele regio Hollands Midden op identieke wijze worden uitgevoerd (de regionale GGD taken). Het AB gaat daarnaast over de sectoren RAV HM en GHOR HM. De Algemeen directeur RDOG HM is secretaris van het bestuur. Het accent tijdens de vergaderingen van het Algemeen Bestuur ligt bij de bedrijfsvoering van de RDOG HM als geheel. Het Algemeen Bestuur vergadert 3 à 4 keer per jaar en verder zo vaak als de voorzitter of het dagelijks bestuur, dan wel een deel van de leden van het algemeen bestuur dit nodig acht. Deze vergaderingen zijn openbaar.

 

Dagelijks Bestuur

Het Dagelijks Bestuur (DB) bestaat uit zes portefeuillehouders Volksgezondheid. Het DB vergadert 6 a 8 keer per jaar. De vergaderingen zijn in principe niet openbaar.

 

Directie RDOG HM

De directie van de RDOG Hollands Midden bestaat uit

  • Sjaak de Gouw, Directeur Publieke Gezondheid (DPG)
  • Dennis Christmas, directeur Bedrijfsvoering en programma’s

 Beide directieleden hebben een aantal nevenfuncties:

Overzicht nevenfuncties van dhr. J.M.M. de Gouw (pdf)

Overzicht nevenfuncties van dhr. D. Christmas (pdf)

 

Organisatieverordening RDOG HM

De afspraken over de aansturing van de RDOG HM en de verdeling van de verantwoordelijkheden tussen het bestuur en de directie RDOG HM zijn vastgelegd in de Organisatieverordening RDOG Hollands Midden.

 

Stemmen

Het aantal stemmen van een lid van het algemeen bestuur staat in relatie tot het aantal inwoners van de gemeente die hij vertegenwoordigt.