Bestuur Hecht

Algemeen Bestuur

Het Algemeen Bestuur van Hecht bestaat uit de portefeuillehouders Volksgezondheid van de 18 gemeenten in de regio Hollands Midden. Het Algemeen Bestuur geeft sturing aan de organisatie. Het accent tijdens de vergaderingen van het Algemeen Bestuur ligt bij de bedrijfsvoering. 

Het Algemeen Bestuur vergadert 3 à 4 keer per jaar en verder zo vaak als de voorzitter of het dagelijks bestuur, dan wel een deel van de leden van het algemeen bestuur dit nodig acht. Deze vergaderingen zijn openbaar.

 

Dagelijks Bestuur

Het Dagelijks Bestuur (DB) bestaat uit vijf of zeven portefeuillehouders Volksgezondheid. Het DB vergadert zo dikwijls als nodig wordt geacht, maar minimaal voor een vergadering van een AB. De vergaderingen zijn niet openbaar.

 

Bestuursadviescommissies

Het algemeen bestuur heeft drie adviescommissies ingesteld. Er is een auditcommissie, een BAC Publieke Gezondheid en een BAC Zorg en Veiligheid.

De informatie over de bestuursadviescommissies vindt u hier.

 

Directie 

De directie van Hecht bestaat uit

  • Sjaak de Gouw, Directeur Publieke Gezondheid (DPG)
  • Dennis Christmas, Directeur Bedrijfsvoering en programma’s

Beide directieleden hebben een aantal nevenfuncties:

Overzicht nevenfuncties van dhr. J.M.M. de Gouw  (pdf)

Overzicht nevenfuncties van dhr. D.A.E. Christmas (pdf)

 

Gemeenschappelijke regeling en organisatiebesluit 

De afspraken over de aansturing en de inrichting van Hecht en de verdeling van de verantwoordelijkheden tussen het bestuur, de directie en managers zijn vastgelegd in de Gemeenschappelijke regeling RDOG Hollands Midden en aanvullend in het organisatiebesluit RDOG Hollands Midden.

 

Stemmen

Het aantal stemmen van een lid van het algemeen bestuur staat in relatie tot het aantal inwoners van de gemeente die hij vertegenwoordigt. De huidige stemverhouding vindt u hier.